هسته هاي ويژه

برانداز

Barandaz.com

هسته های ویژه

مردم بدانند رژيم آنطور که نشان ميدهد قدرتمند نيست

هموطنان عزيز

من بعنوان يک نيروي اطلاعاتي عاشق مردم و ميهنم و متنفر از نظام که نداي آنها را لبيک گفتم چند مطلب براي راهنمايي دارم.

معمولاً هسته هاي ويژه اطلاعات ، عمليات نامحسوس جهت شناسايي و کنترل رهبران و ليدرهاي تجمعات اعتراضي وارد عمل مي شوند و يگان ويژه موتوري در جهت ايجاد رعب و وحشت بصورت آشکار در درگيري هايي مانند اعتراضات به انتخابات 88 ، در گيريهاي 18 تير کوي دانشگاه و.. جهت سرکوب وارد عمل ميشوند .

تقدم و تاخر دخالت نيروها در راستاي سرکوب اين درگيري ها به اين شرح است که ابتدا نيروي انتظامي وارد عمل مي شود در صورت عدم موفقيت اين نيرو در خاموش کردن قائله ، گردانهاي عاشورا وارد عمل مي شوند در کنترل اعتراضات و در صورت ناموفق بودن اين نيروو کليه نيروهاي بسيج و سپاه وارد درگيري مي شوند ادامه درگيري ، پاسدارهاي تيپ که نيروهاي آن آموزش جنگ شهري ديده اند تماماً از نيروهاي روستايي و شهرستاني ند تشکيل شده است وارد کارزار مي شوند و درصورت عدم موفقيت اين نيرو دولت سقوط خواهد کرد . اين اتفاق در اعتراضات به انتخابات 88 افتاد و نيروهاي تيپ امام حسن سرکوب مردم را به همراه ساير نيروهاي ذکر شده ( با تمام قوا) بر عهده داشت و در صورتي که مردم چند روز ديگر مقاومت مي کردند قطعاً پيروزي از آن مردم بود زيرا نظام با تمام قوا ايستاده بود و با گذشت زمان در حال تحليل رفتن بود .

1.جهت حضور در راهپيمايي هاي کل کشور بصورت چند نفري از قبل با يکديگر قرار بگذاريد و بصورت گروهي وارد مناطق تعيين شده شويد و ساعتي را جهت حضور يکباره بين مردم تعيين و همه با هم رأس ساعت حضور يابيد. ادامه دارد.....

2. تمام ليدرها وکسانيکه در حال اطلاع رساني به گروههاي ديگر هستند اين شبها را در منازل شخصي خود نباشند و به خانه دوستان و آشنايان و مکانهاي امن و نامعلوم ديگر بروند ، چون حجم دستگيريها شديد و بايکوت و اطلاع رساني بوسيله تشکيلات اطلاعات در حال برنامه ريزي است

3. ليدرها سعي کنند جهت تماس از چند خط متفاوت استفاده کنند و در زمانيکه از تلفنشان استفاده نمي کنند آنرا خاموش نگه دارند

4.تشکيلات اطلاعات قدرت زيادي براي شنود خط تلفنها ندارد و فقط توان رصد کردن اشخاص محدود و قاعدتاً خاص را دارد .

5.در راهپيمايي ها اگر همه با هم به جلو بروند و نترسند نيروهاي سرکوب گرنظام هيچ راهي به جز عقب نشيني ندارد .

.6 وقتيکه گروههاي موتورسوتر بسيج به شما حمله مي کنند بيش از شما انها مي ترسند .تا سه مي شمارند ، مي گويند يا حسين و گاز مي دهند اگر مردم ترسيدند که به حرکت ادامه مي دهند و اما اگر مردم جلو تر آمدند آنها سريعتر از آنچه فکر کنيد فرار مي کنند .

.7عکس و اطلاعات هر اقوام يا دوستان بسيجي که داريد و مي دانيد در اين تشکيلات کار مي کنند را روي سايت بگذاريد ، براي آنها اتفاقي نخواهد افتاد اما خود آنها از ترس قادر به ادامه همکاري نخواهند بود .بدين ترتيب شما از تعداد نيروهاي آنها کاسته ايد.

.8هرکسي که الان ادعايي دارد بهترين کار اين است که بايد به افراد ساکن روستاها و دهات اطلاع رساني کند چراکه نظام الان دارد از اين مناطق که دسترسي به اطلاعات ندارد با دادن اطلاعات اشتباه و با کلک و نيرنگ نيرو براي ضرب و شتم جمع آوري مي کند پي شما پيش دستي کنيد.

.9 منازل اطراف آن مناطق دربهاي حياط و پارکينگ خانه ها را براي مردم بازنگه دارند و اقدام به تهيه قفل براي دربهاي ورودي ساختمان براي امنيت خودشان نمايند.

.10ليدرهاي اصلي اقدام به شناسايي خانه هاي بلند و با ارتباط گيري با صاحبان آن خانه ها اقدام به کاشت دوربين پشت پرده هاي بسته و از گوشه پرده نمايند .ساکنان اين خانه ها خود هم مي توانند اقدام به فيلم و عکس برداري کنند.

.11به ياد داشته باشيد که شما نمي خواهيد که تعداد خود را نشان دهيد . هدف شما برتر و بلندتر است تا رسيدن به هدف از پا نايستيد.

.12ساختمانهاي مدارس ، ادارات و مراکز دولتي و حتي بعضي خانه ها ممکن است بعنوان پايگاه نيروهاي ضد شورش استفاده شود . اين مراکزرا در طول مسير شناسايي و مراقب باشيد.

به اميد ايران آزاد – پيروز باشيد