اطلاعات سپاه

برانداز

Barandaz.com

حسين نجات يکي از سرداران امنيتي سپاه پاسداران است او فرمانده حفاظت و امنيت سپاه پاسداران و فرمانده سپاه ولي امر بود. در حمله به کوي دانشگاه تهران و ديگر مسائل دانشجويي او از کساني بود که به همراه سردار ذوالقدر و نقدي وديگران طرح سرکوب دانشجويان و حتي عزل محمد خاتمي رييس جمهور وقت را داشتند. پس از انتخابات دهم رياست جمهوري ايران، وي به سمت معاون امنيت داخلي در شوراي عالي امنيت ملي منتقل شده است. ايشان زيبايي نژاد فاميل اصليشان است !و شيرازي هستند (سردار نجات ) نام مستعار ايشان است ? برادر دارند يکي از آنها به نام حامد زيبايي نژاد از سرکوب گران شيراز ، فرمانده پايگاه مقاومت فاطمه زهرا در ميدان علم شيراز و برادر ديگرش در شيراز جراح قلب است

سردار غلام حسين غيب پرور فرمانده سپاه استان فارس و فرماندهي ارشاد سپاه استان فارس و جنوب کشور کليه نهادهاي اطلاعتي ( اطلاعات سپاه ، حفاظت اطلاعات سپاه ، قرار گاه مدينه ، قرار گاه 110 ) نيز زيره نظر ايشان فعاليت ميکنند . تمام دستورات حمله و سرکوب مردم ، باز داشت و شکنجه مردم ، کارهاي اطلاعتي برون مرزي کشور هاي سواحل خليج فارس نيز با هماهنگي ايشان انجام ميشود !

 

سردار مجتبي مينايي فرد فرمانده قرار گاه110 کشور که در وظيفه کارهاي اطلاعتي در کشور هاي خليج فارس را دارد ! در رسانه ها اين فرد را مسول کنگره سرداران شهيد استان فارس معرفي کرده اند !