عراق

برانداز

Barandaz.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سپاه پاسداران 2 راه دارد راه اول جنگ با عراق و سپس فتح ان با چشم انداز ايجاد مجدد دولتي دست نشانده سپاه ، راه دوم عقب نشيني و از دست دادن عراق و سوريه و در نتيجه از بين رفتن حزب الله لبنان است و در نهايت پيروزي آزادي خواهان ايران و سرنگوني نظام مستبد حاکم بر ايران با شناختي که ما نيروهاي جدا شده از سپاه پاسداران داريم، سپاه پاسداران جنگ تمام و کمال را انتخاب ميکند و خود را در باتلاق عراق گير مياندازد .

شرايط کنوني نظام حاکم بر ايران بسيار دشوار و بحراني است !

 

از يک سو دول خارجي تصميم بر بيدار کردن نظام ايران از خواب کشور گشايي يا به تعبير رهبران ايران صدور انقلاب اسلامي گرفتند .آنها تصميم گرفتند که نظام حاکم را مانند ديگر کشور ها محدود به مرز جغرافيايي خود کرده و از شرارت سپاه پاسداران بکاهند . به نحوي که اول دست سپاه را از کانون تروريست در نزديکي اروپا يعني حزب الله لبنان کوتاه کنند .

 

اين مهم با از بين رفتن 2 پل ارتباطي عراق و سوريه امکان پذير بود . نظام سوريه که تا 90% انجام شد .سپس نوبت دومين پل ارتباطي شد که هم مرز بودن عراق با ايران بسيار شرايط را پيچيده کرده است .

 

پيچيده بودن شرايط عراق علل بسياري دارد به صورت مختصر 1- وجود مراکز مقدس شيعه 2- اختلافات و جنگ 8 ساله عراق و ايران که هنوز اندوه آن، نه از خانواده هاي ايراني رخت بر بسته است و نه عراقي . 3- اختلافات تاريخي فرقه اي شيعه و سني . 4- وجود نفت در ان منطقه جغرافيايي در هر 2 کشور . 5- منافع کرد هاي ان منطقه . 6- از همه مهم تر عراق آخرين و تنها شانس نظام ايران براي دسترسي به حزب الله لبنان و محدود نشدن است . استراتزيست هاي سپاه پاسداران به خوبي اگاهند که با از دست دادن اين پل هاي ارتباطي و محدود شدن آنها در مرز هاي جغرافيايي ايران ديگر کشور هاي خارجي ترسي از تروريست بودن آنها ندارند و آنها و مردم ايران را به حال خود رها کرده و مردم با آلترناتيو سازي به خوبي خواهند توانست حق خود را که همان کشورشان است از اين نظام ديکتاتور بگيرند .

 

با اين حساب سپاه پاسداران 2 راه دارد راه اول جنگ با عراق و سپس فتح ان با چشم انداز ايجاد مجدد دولتي دست نشانده سپاه ، راه دوم عقب نشيني و از دست دادن عراق و سوريه و در نتيجه از بين رفتن حزب الله لبنان است و در نهايت پيروزي آزادي خواهان ايران و سرنگوني نظام مستبد حاکم بر ايران با شناختي که ما نيروهاي جدا شده از سپاه پاسداران داريم، سپاه پاسداران جنگ تمام و کمال را انتخاب ميکند و خود را در باتلاق عراق گير مياندازد .

 

سپاه براي چنين اقدامي احتياج به 2 کار دارد اول آغاز حمله به صورت دفاعي باشد تا بتواند روحيه وطن پرستي و دفاع از مرز و بوم را در مردم تقويت و آنها را با خود همراه کند يا حداقل جنگ را به نجف و کربلا و سامرا بکشاند تا روحيه شيعه گري بخشي از مردم را تحريک کند دوم، جنگ را بين المللي کند و به نحوي پاي روسيه و چين را به اين جنگ بکشاند که بعيد است آنها وارد بازي خطر ناک شوند .

 

ما اميدواريم که گروه هاي تروريستي به نحوي هدايت شوند که در قسمت هاي شمال غربي تا جنوب غربي عراق بمانند و به مرز هاي ايران نزديک نشوند تا نظام ايران بهانه اي براي اميال شوم خود پيدا نکند و بيش از اين کشور و ملت ايران را چه به هواي وطن خواهي و چه خرافات ديني به کشتن ندهد . اين را نيز به سيستم هاي اطلاعتي دول خارجي متذکر ميشويم که روحيه وطن خواهي مردم ايران يعني 80 مليون ايراني با اديان و قوميت هاي مختلف ما اين مهم را در جنگ 8 ساله به شما و دنيا ثابت کرده ايم .

 

بگذاريد نظام مستبد حاکم بر ايران در مرز هاي خود محدود و سپس مردم ايران خود نظامي سکولار و دموکرات در کشور حاکم کند تا نظم و امنيت منطقه بيش از اين به هم نخورد .

 

پاينده ايران سجاد حق پناه

 

 

 

 

 

 

 

عراق