مساجد پایگاه کنکاش

برانداز

Barandaz.com

در اين مقاله به ساختار و عملکرد مساجد محل و پايگاه مقاومت هاي بسيج و نقش آنها در انتقال اطلاعات شخصي مردم به اطلاعات سپاه و حفظ و نگهداري نظام مي پردازيم .

همانطور که مي دانيد بسيج يکي از نيروهايي است که در حفظ و نگهداري نظام ديکتاتوري جمهوري اسلامي نقش اساسي دارد .

رهبر جمهوري اسلامي از دو طريق روحانيون (ايدئولوژيکي) و سپاه پاسداران (نظامي و انتظامي) اين نيروها را سازماندهي ،کنترل و هدايت مي کند و بصورت کاملاً نا محسوس به سمت و سوي اهداف از پيش تعيين شده نظام هدايت مي کند بدون اينکه بسيجيان بدانند که چه مي کنند و بدون هيچگونه هزينه اي در راستاي مقاصد خود از آنها استفاده مي کنند .

روش انجام اين کار را بصورت مختصر در زير مي آوريم :

در کليه نقاط سراسر کشور اعم از روستايي و شهري در هر محله يک مسجد وجود دارد که ساختمان اين مسجد تبديل به يک مقر پايگاه مقاومت مي گردد . فرماندهي اين پايگاه از طريق سپاه پاسداران تعيين مي گردد . امام جماعت مسجد نيز از طريق سازمان تبليغات اسلامي منسوب مي شود . هر کدام از اين دو نفر يک نقش اساسي دارند . فرمانده بسيج که سپاه تعيين مي کند بيشتر کارهاي نظامي و….

انتظامي مي پردازد و بصورت تشکيلاتي از سپاه پاسداران دستور مي گيرد و مجري سياست هاي سپاه پاسداران است و امام جماعت نقش خود را در تشويق ساکنان محله و نمازگزاران جهت پيوستن به پايگاه مقاومت را ايفاء مي کند و در سخنراني هاي خود از نظر شرعي فعاليتهاي پايگاه را تأييد مي کند .

امام جماعت مسجد بنوعي از نيروهاي فعال بسيج است و بدليل جايگاهش در بين مردم مي تواند بسيار تأثير گزار باشد و در صورت ناهماهنگي پايگاه مقاومت او را از مقام امام جماعتي خلع و حقوق را نيز قطع مي کنند .

پرواضح است که اين دو نيرو با رعايت سلسله مراتب مستقيماً از رهبر دستور مي گيرند .

به اين شکل که پايگاه مقاومت زير مجموعه نيروي مقاومت سپاه پاسداران است و سپاه پاسداران از رهبري بصورت مستقيم دستور مي گيرد و توسط حوزه نمايندگي ولي فقيه کنترل مي گردد و در صورت هرگونه تخطي توسط حوزه نمايندگي ولي فقيه کنترل مي گردد و در صورت هرگونه تخطي توسط حوزه نماينگي ولي فقيه برخورد صورت مي گيرد و امام جماعت مساجد نيز از طريق سازمان تبليغات اسلامي منسوب مي شود که اين سازمان نيز بصورت مستقيم زير نظر رهبري فعاليت مي کند . پس هردو مجري سياستهاي رهبري هستند ولي هرکدام نقش خاص خود را دارند .) فرمانده سپاه و مسول حوزه نمايندگي ولي فقيه و مسول سازمان تبليغات اسلامي همه از طرف شخص رهبر تعيين ميگردند (

اما اين پايگاههاي مقاومت مستقر در مساجد چگونه مردم محله را کنترل مي کنند و چه فعاليتهايي دارند و ساختار تشکيلاتي آنها چيست ؟

چارت تشکيلاتي پايگاه مقاومت به شکل زير است :

اين چارت تشکيلاتي تقريباً همان چارت سپاه پاسداران است ولي در مقياس کوچکتر و هر کدام از اين واحدها مي توانند بصورت مستقيم با واحداصلي خود مستقر در سپاه پاسداران شهرستان و سپاه پاسداران شهرستان نيز با استان و استان نيز با تهران ارتباط برقرار کنند .

کليه تشکيلات سپاه پاسداران و نيروي مقاومت توسط چهار عامل کنترل و هدايت مي شود اين چهار عامل شامل : 1- حوزه نمايندگي ولي فقيه مستقر در سپاه پاسداران 2- سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران 3- سازمان اطلاعات سپاه پاسداران 4- فزماندهي سپاه پاسداران

اين چهار عامل يکديگر را مرتب چک مي کنند و با يکديگر بسيار هماهنگ هستند ولي حوزه نمايندگي ولي فقيه اشرافيت بيشتري بر سه عامل ديگر دارد و تقريباً هيچ فعاليتي بدون تأييد اين حوزه در سپاه صورت نمي گيرد.

حال ببينيم پايگاههاي مقاومت مستقر در مساجد چگونه کنترل محله را در دست مي گيرند .

وظيفه اصلي پايگاه هاي هر محله شناسايي کليه افراد ساکن در آن محله است اين اقدام به دو صورت مستقيم و غير مستقيم صورت مي گيرد.

بصورت غير مستقيم : امام جماعت محله يا اعضاء بسيج در يک ارتباط هدفمند معمولي با ساير افراد اطلاعات خود را از طريق صحبت هاي روزمره بدست مي آورند.

بصورت مستقيم: اعضاء فعال بسيج طبق دستور و با هدف خاص وارد حيطه خصوصي افراد مي شوند و به کسب خبر مي پردازند و پس از آن نيروهاي عملياتي وارد عمل شده و آنها را دستگير و به پايگاه مقاومت مسجد و در صورت نياز به بازداشتگاه هاي مستقر در سپاه پاسداران منتقل مي کنند .

پايگاهها ساکنان هرمحله را زير نظر مي گيرند تا بدانند که :

• شناسايي افرادي که مشروبات الکلي استفاده مي کنند

• شناسايي افرادي که مذهبي و يا غير مذهبي هستند

• شناسايي افرادي که موافق و مخالف نظام هستند

• شناسايي افرادي که فعاليت سياسي دارند

• شناسايي افرادي که گرايش به ساير اديان ،فرق دارند(مسيحيان،زرتشتيان،و…سني،دراويش و…)

• شناسايي افراد معتاد ، مواد فروش و پخش کننده هاي نوار هاي موسيقي و…

• شناسايي مکانهاي برگزاري مراسم عقد و عروسي، مهماني ها و پارتي ها و…

• شناسايي مراکز اجتماع مردم از قبيل هيأت ها ، کلاسهاي آموزشي و يا حتي جلسات خانوادگي

• شناسايي منازلي که دستگاه ماهواره دارند

• جمع آوري کليه اطلاعات در خصوص روابط خانوادگي افراد و…

• جمع آوري اطلاعاتي که چه کسي با چه کسي يا کساني ارتباط دارد

• شناسايي افرادي که تغيير دين داده اند

کليه اطلاعات از اين قبيل را جمع آوري مي کنند و از طريق بسيجي ها و عناصر اطلاعات پايگاه جمع آوري و از طريق مسول اطلاعات پايگاه به مسول اطلاعات حوزه و پس از تحقيقات کامل تر (در صورت نياز ) به اطلاعات ناحيه يا همان اطلاعات شهر يا شهرستان انتقال مييابدو براي تمام مردم ساکن ان محله ها به صورت مستقيقم يا غيره مستقيم پرو نده هايي در اطلاعات سپاه تشکيل ميدهند . در اينجاست که فرد دستگير شده وقتي در بازداشتگاه بازجويي مي شود بسيار متعجب مي گردد وقتي مي بيند که بازجو چخ اطلاعات دقيقي از خصوصي ترين مسائل او دارد و نمي فهمد که چگونه سپاه با اين دقت از زندگي او مطلع است و غافل از اين که وقتي در مسجد نماز مي خواند آن بسيجي نماز گزار کنار دستي او که در پايان نمار به او دست مي دهد و آن امام جماعتي که پشت سر ش نماز خوانده و با خيال راحت به آنها اعتماد کرده و مسائل خود را با آنها در ميان گذاشته است عوامل پايگاه مقاومت و سپاه پاسداران بوده اند و در دستگيري او چه نقش مهمي داشته اند .

قسمت اطلاعات هر پايگاه بصورت رسمي داراي 8 عنصر خبرچين است (لازم بذکر است که به ازاء هر ده هزار خانوار 8 عنصر فعال در پايگاه مقاومت و سر جمع کل اعضاء و پايگاه بسيج 30 نفر مي باشند ) و به سرشبکه گزارش مي کنند و بدين ترتيب کليه ساکنان محل بدون آنکه بفهمند از طريق دوستان بسيجي و امام جماعت محل اقدام به تشکيل يک پرونده شخصي متشکل از کليه اطلاعات خصوصي و حتي روابط خانوادگي و روحيات خود و خانواده اشان کرده اند .

اين اطلاعات ابتدا به ساکن به نظر بي ارزش مي آيد ولي در زمانهاي بحران مانند انتخابات سال 88 بسيار کارآمد است زيرا نظام از طريق پايگاه مقاومت هر محل مي داند که بايد چه کساني را کنترل و يا اقدام به دستگيري و باز داشت کند .

در اعتراضات سال 88 به همين دليل کليه فعالين و رهبران اين جنبش مردمي قبل از هرگونه حرکتي ويا در ابتداي اولين فعاليت خود دستگير مي شدند و يا از طريق ضرب و شتم آنها توسط نيروهاي سپاه پاسداران و با ايجاد رعب و وحشت براي آنها و خانواده هايشان مانع فعاليت هاي آنها شدند . و وقتي اين افراد دستگير مي شدند خود مبهوت و متحير بودند که اين اطلاعات از کجا بدست سپاه رسيده است .

خود اين بسيجيان نيز توسط آن چهار عامل بصورت مستمر مورد مراقبت قرار مي گيرند و در صورتي که از انجام وظايف خود سرپيچي کنند با آنها برخورد شديدي صورت مي گيرد . بدين شکل نظام ديکتاتوري با سيستمهاي کنترل متعدد و ايجاد يک سيستم امنيتي نظام خود را حفظ کرده است ولي ما بايد بدانيم که اين نظام امنيتي بظاهر قدرتمند همه برروي شانه هاي مردم معمولي و بسيجيان غير متخصص و عادي است و در صورت آگاهي از فرآيند آن مي توانيم اين سيستم را فلج کنيم . زيرا بسياري از افراد از سر نا آگاهي و بدون اينکه بدانند اطلاعات خود و ديگران را در اختيار اين افراد قرار ميدهند . ما مي توانيم با شناسايي افراد بسيجي محله يا همکار اداره يا نزديکان و فاميل خود و کليه افرادي که بشکلي با نظام و پايگاه مقاومت در ارتباط هستند ، گام مثبتي در جلوگيري از انتقال اطلاعات برداريم . بعد از شناسايي اين افراد ارتباط خود را با آنها قطع کنيم و به ساير دوستانمان نيز آنها را معرفي کنيم و در نهايت مشخصات و عکس آنها را در محافل عمومي از قبيل اينترنت منتشر کنيم تا از ادامه فعاليت آنها جلوگيري کرده و ساير دوستانمان را از شر آنها مصون بداريم و اجازه ندهيم که براي هر فرد فعال يک پرونده در سپاه تشکيل شود. در اينجا بايد اشاره شود که کليه افرادي که به هر طريقي و علتي با بسيج و اطلاعات و نظام همکاري ميکنند در کل کشور با خانوادشان به ? مليون نفر نيز نميرسند ! پس بياييم با انسجام ملي و آگاه سازي نگذاريم ? مليون نفر بر ?? مليون نفر ديکتاتوري کنند

مساجد پایگاه کنکاش