ننگ

برانداز

Barandaz.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هموطنان عزیز

 

حال که مردم قهرمان آذربايجان قيام کردند بيايد متحد شويم و بپا خيزيم و ......

بياييد ننگ قرنها سکوت را با فرياد واعتراض به اين رژيم جنايت کار بشکنيم

ننک ناديده گرفتن ناله جوانان و نواميسمان جلوي شکنجه گران

ننگ ناديده گرفتن اشک پدران و مادران و همسران مبارزان دربند

ننگ پسرفت فرهنگمان وقبول فرهنگ تحميلي شان

ننگ تروريست بودنمان در دنيا

ننگ تحقير شدنمان در ديد جامعه جهاني

ننگ تاراج اموالمان و منابع طبيعيمان به دست آنها

ننگ توهين به شعورمان و ننگ اعتقادمان به خرافه هايشان

ننگ به نظاره ايستادن و دم بر نياوردن

ننگ اينکه تجاوز کردند و اعدام کردند و ما خاموش مانديم

ننگ تعويض پرچممان، نام وطنمان ، و زبان مادريمان

ننگ تحقير و تحريف تاريخ و بزرگانمان

ننگ تحقير به کرنش در آوردنمان

ننگ اينکه به جاي نام گلها دخترانمان را گل بس و ماه بس و دختر بس ناميديم

ننگ کنده شدن تير آرش هامان ازتناورساق گردوها در مرزهامان

و ننگ اينکه به تن در دادن به اين همه ننگها افتخار مي کرديم

حال بياييد زين پس نگذاريم ظلم ظالم و جور صياد ،آشيانمان را بر باد دهد

به اميد ايران آزاد – پيروز باشيد

سجاد حق پناه 19/06/1390 برابر با 04/09/2011

 

ننگ