irani dobareh

جستجو

-???-

سيد خراساني

مقالات

سيد خراساني – ظهور حضرت مهدي
در اين مبحث مي خواهيم يک چشم انداز مهم جمهوري اسلامي که براي دنيا بسيار خطرناک است و آتش آن دامن کليه کشورها خصوصاً کشورهاي غير شيعي را در برميگيرد و تمام جنايات و مفاسد اقتصادي داخل و خارج از کشور اين نظام را توجيح مي کند را مورد توجه قرار دهيم.
حال اين سئوال مطرح مي شود که چگونه مي شود قاچاق مواد مخدر ، سلاح و مهمات ، تروريستها و اين همه اعدامها و بذل و بخشش بي حساب رهبري آنهم با اين وسعت را توجيح کرد . اين چگونه توجيحي است که هزينه اي به اين سنگيني را بايد مردم ايران پرداخت نمايند و روز به روز از نظر وضعيت اقتصادي ، اجتماعي روبه اضمحلال مي روند و با اينکه اينهمه ثروت ملي ، منابع طبيعي و امکانات بالقوه و بالفعل و نيروهاي جوان و باهوش ، اساتيد و روشنفکران و... همه و همه که مي تواند يک کشور چند صد ميليون نفري را به بهترين وجه ممکن ساپورت کند . چرا براي يک زندگي معمولي و حتي سطح پايين يک جامعه حدود هفتاد ميليون نفري را نمي توان تأمين کند و مردم در عذاب و ناراحتي و با حداقل امکانات به سختي روزگار مي کذرانند و هر روز بدتر و بدتر مي شود و دريغ از ديروز هميشه زمزمه مردم کشورمان است .
اگر به آمارها و ارقام اقتصادي و عملکرد دولت از انقلاب تا کنون نظري بياندازيم مي بينيم که درآمد سالم کشور بدون در نظر گرفتن اختلاسها ، دزدي ها و فسادهاي مالي و درآمدهاي جانبي از طريق نامشروع قاچاق مواد مخدر و سلاح و... درآمد کمي نبوده است ولي چرا کشور در حال پسرفت است و با اين همه درآمد و ثروت ، روزگار مردم روز به روز بدتر مي شود . علت تمام اين مشکلات و مشکلات ناگفته اين کشور و ملت در يک نظريه ايدئولوژيکي به نام مهدويت (ظهور امام زمان ، قيام سيد خراساني ) نهفته است . نظريه ظهور امام زمان را تقريباً همه ميدانند ولي شايد با دقت به حرکات نظام و هم پوشاني روايات و اقدامات نظام جمهوري اسلامي توجه نکرده باشند و شايد به استراتژيها و چشم انداز جمهوري اسلامي وقوف کافي نباشد . به اين نکته بايد توجه داشت که رهبرجمهوري اسلامي از ابتدا نايب امام زمان ناميده شده و حکومت آن حکومت انتظار است و در شعارها هميشه اين دولت به دولت امام زمان پيوند مي خورد و در تبليغات هميشه فرهنگ انتظار را در جامعه رواج مي دهند و از زمان انقلاب تا کنون بر شدت آن افزوده اند و سعي دارند همه مردم داخل و خارج از کسور را به اين باور برسانند که جکومت امام زمان همين حکومت جمهوري اسلامي است که به امانت در دست ماست و ما تا زمان ظهور آقا (امام زمان ) وظيفه داريم که با جان و مال خود از آن حفاظت کنيم و در هنگام ظهور در کنار آقا باشيم و پس از ظهور در پشت سر آقا حرکت کنيم و دنيا را از لوث کافران پاک کنيم و حکومت عدل و عدالت اسلامي شيعه را بر پا کنيم و حکومت شيعه بر دنيا را جشن بگيريم.
ايدئولوژي شيعه در رابطه با ساير فرق و اديان ديگر اين است که به پنج پيامبر از بين پيامبران که اوالالعزم هستند و بين حضرت آدم ، حضرت موسي ، حضرت عيسي و حضرت محمد که داراي کتاب آسماني و مقدس هستند و از بين نج پيامبر سه پيامبرش که داراي دين هستند و عبارتند از کليميت ، مسيحيت و اسلام اسلام آنهم شيعه کاملترين دين است و هيچ دين و آئين و فرقه و تفکري بالاتر از آن نيست و انسانهاي غير مسلمان شيعه همه در گمراهي بسر مي برند و کافرند و حقوق کافر و نحوه برخورد با او نيز متفاوت با بقيه مردم شيعه است . البته اين ظاهر قضيه است درون اين ايدئولوژي خطرناکتر است و آن اينست که هيچ دين الهي و غير الهي معتبر نيست که هيچ بلکه بايد از روي زمين نيز محو شود و در اصل حکومت زمين بايد به شيعيان واگذار شود و شيعيان حاکم بر جان و مال و ناموس غير مسلمانان شوند بصورتيکه هرچه در جهان است متعلق به مؤمنين است و مؤمنين يعني شيعيان و همه بايد مطيع و فرمانبردار اين قشر باشند و براي اينها بردگي و کنيزي کنند و از مال و دارايي دنيا هيچ نداشته باشند و در صورتيکه شيعيان به زنهاي آنها تجاوز کنند آنها حق هيچ اعتراضي ندارند چراکه مجاز است و تجاوز محسوب نمي شود و آنها مانند اموال شيعيان هستند و کشتن غير مسلمان ديه ندارد و قتل نيست و مجازات ندارد و غير مسلمان شيعه از يک حيوان نيز کمتر است و اگر اين کافران ، کافران حربي باشند که کشتن آنها واجب العين است يعني بر هر مسلمان شيعه تکليف است و پاداش بهشت در پي دارد و اگر در اين درگيريها کشته شود نيز جايش در بهشت است و و از حيات ابدي برخوردار است ، اگر ما به اين اعتقادات دقت کنيم و بر اساس اصول کافي آنها را مورد کنکاش قرار دهيم مي بينيم که افکاري کاملاً ضد انساني و خطرناکي در شيعيان در حال پرورش و تقويت است که بررسي اين مقوله را به متخصصين آن واگذار مي کنيم که انهم از اهميت فوق العاده اي برخوردا است زيرا زمينه و اساس فرهنگ مهدويت و انتظار و ظهور امام عصر مي باشد در اين فرهنگ هيچ تفکر و انديشه اي و يا دين و مذهبي که دقيقاً مانند شيعه نباشد جايگاهي ندارد و اين تفکر شيعه گري تحمل هيچ چيزي غير از خودش را ندارد و آنرا نابود مي کند و تکليف دارد که چنين کند و اگر نکند مرتکب گناه کبيره شده است .
ظهور امام زمان چگونه است و چه مي کند :
مسلملنلن شيعه اعتقاد دارند که امام زمان ظهور و شروع به جنگ با فساد و ظلم مي کند و دنيا را از وجود غير شيعه پاک مي کند زيرا در آن زمان کفر و دنيا پرستي و فساد در دنيا بيداد مي کند و در اين شرايط است که امام زمان مي آيد اما زمينه هاي ظهور و روش آن چگونه است ، طبق روايات شيعه از اشخاص خاصي که زمينه ساز ظهور امام زمان هستند نام برده شده و نشانه هايي از آنها ذکر شده است و در ابهام به اتفاقات دنيا و نام و کنيه و مليت و مکان قيام شخص يا اشخاصي که قبل از امام زمان حرکت مي کنند و به جنگ و پاکسازي کفار مي پردازند تا امام زمان بيايد اشاراتي شده است که همه اينها در اصول کافي شيعيان آمده است . و امام اين روايات و ايدئولوژي چه ارتباطي با نظام ولايت فقيه و جمهوري اسلامي دارد و جنايات رژيم چه جايگاهي در اين ايدئولوژي دارد .
نظام جمهوري اسلامي خود را حکومت قبل از ظهور امام زمان مي داند و خامنه اي خود را سيد خراساني و احمدي نژاد خود را شعيب ابن صالح سردار سيد خراساني مي داند که از ايران قيام مي کند و زمينه ظهور امام زمان را فراهم مي سازد و سرداراني نيز از ساير نقاط جهان نيز قيام مي کنند و به سيد خراساني مي پيوندند ، اين سرداران در کشورهايي قرار گرفته اند که جمهوري اسلامي به آنها کمک مي کند و تنش آن کشورها را مرتب تشديد مي کند تمام اين درآمدهاي قاچاق مواد مخدر ، سلاح و فروش نفت ايران و ساير درآمدهاي داخل ايران همراه با يک منابع موجود به کشورهاي فلسطين ،عراق ، سودان ، يمن ، اعراب حاشيه خليج فارس ،افغانستان ، پاکستان ، هند ، آفريقا و... کليه کشورهايي که در روايات آمده است ولي برخي از آنان در حال حاضر حتي مسلمان ندارند چه برسد به شيعه ، به همين دليل بر نظام ولايت فقيه که با امام زمان در ارتباط است واجب است که در اين کشورها اسلام اسلام شيعه گري را ترويج دهد و هزينه هنگفتي جهت تبليغات و ساخت مساجد و ارسال کمکهاي نقدي و غير نقدي براي مردم آن کشور و دادن امتياز به دولت آن کشور جهت برقراري ارتباط با ايران و بازي کردن نقش برادر و همراه با ملت و دولت کشور مذبور و پرداخت کليه هزينه ها از جيب ملت ايران جهت جذب مردم خصوصاً فقرا و ياغيان آن کشورها و پس از آن آشنا کردن مردم با دين و مذهب جديد شروع به تجهيز آنها به سلاح و مهمات براي زمان ظهور و جنگهاي قبل از قبل از ظهور امام زمان ، پرواضح است که اين عمليات بسيار پرهزينه است ولي با توجه به ايدئولوژي مهدويت بايد هزينه گردد تا سربازان و سرداران امام زمان تربيت شود و بلاد کفار ضعيف و ضعيفتر شود به همين علت مواد مخدر را به کشورهاي اروپايي قاچاق مي کند که هم از درآمد آن براي تربيت سرباز استفاده نمايد و از طرفي کشورهاي اروپايي را ناامن و مشوش نمايد و سربازان احتمالي لشکر کفر را از بين ببرد .
نظام جمهوري ولايت فقيه و سپاه پاسداران کليه برنامه هاي خود را دقيقاً براساس روايت برنامه ريزي کرده اند و اگر کشورهاي جهان و سازمان ملل و شوراي امنيت اين روايات را بخواند انگار برنامه چند ساله جمهوري اسلامي را براي خودش و جهان را خوانده است .
بعد از مطالب فوق در خصوص تجهيز ملل مسلمان شيعه از نظر مالي و سلاح و ادوات جنگي و دسترسي به سلاح هسته اي نوبت به قيام عليه جهان کفر مي رسد .در اينجا پيش بيني شده است که سيد خراساني از ايران قيام مي کند و او شروع به جنگ مي کند و پيش بيني کرده اند که اگر در اين جنگ شکست بخورد و ايران فتح شود نهضتهاي مقاومت که هسته هاي در سپاه پاسداران و بسيج طراحي شده است شروع به کار مي کنند ، اين هسته ها همان هسته هاي ويژه اطلاعات سپاه هستند که از هم اکنون در حال تجهيز به سلاح و مهمات و آموزشهاي ترور و عملياتهاي انتحاري ، بمب گذاري و جنگ شهري شده اند.
دولت ولايت فقيه برنامه هاي عملياتي براي زماني که ايران سقوط کرده و به تصرف کفار در آمده است نوشته اند و نيروهاي متعصب و فدايي اين عمليات را شروع مي کنند و در طول مدتي که اين ارتباطات وجود دارد از فرماندهي دستور مي گيرند و در صورتي که اين ارتباط قطع شود طبق برنامه اي از پيش تعيين شده شروع به عمليات مي کنند ، اين برنامه حدود هفت سال پيش شروع شده است و عمليات از درگيريها و اغتشاشات ، جنگ شهري و يا تصرف شهرها توسط دشمن آغاز مي گردد و تا پيروزي شيعيان بر کفار ادامه پيدا مي کند . هرچه پيش مي رويم و زمان کوتاهتر مي شود و به جنگ نزديکتر مي شويم و احتمال سقوط ايران بيشتر مي شود . برنامه هاي نظامي نيز قوت بيشتري مي گيرد از حدود يکسال قبل از به قدرت رسيدن دوره دوم احمدي نژاد برنامه عملياتي تسليح نيروهاي بسيج و سپاه و به اصطلاح سربازان امام زمان نوشته شده است و اسن امر با طرحي به نام دفاع از کوي و برزن شروع شد که طي اين اقدام سربازان امام زمان (بسيجيان ، سپاهيان و فداييان رهبر ) تسليح مي شوند . سپاه پاسداران شروع به مسلح کردن نيروهاي خود بر اساس تقسيم بندي زير نمود .
1. در قسمت اطلاعات سپاه پاسداران :
مسئول اطلاعات – معاوان اطلاعات – مسئول اطلاعات گردان عاشورا – سرشبکه هاي اطلاعات هر حوزه – مسئول هسته هاي ويژه – سرتيمهاي هسته هاي ويژه – کليه پرسنل اطلاعات ناحيه – مشاورين و کارشناسان اطلاعات – قسمت عمليات – معاونتهاي هر ناحيه – برخي از مخبرين تأييد شده و هرکسي که به صلاحديد اطلاعات و مسئولين بايد مسلح شوند.
2. در قسمت حوزه هاي سپاه پاسداران :
مسئولين حوزه – معاون حوزه – اعضاء شوراي حوزه – مسئولين پايگاههاي مقاومت
3. گردانهاي عاشورا – فرمانده گردانهاي عاشورا - مسئول اطلاعات گردان – فرماندهان گروهانها – اعضاء شوراي گردان – فرماندهان دسته هاي گروهانها
4. حفاظت اطلاعات :
تمام پرسنل حفاظت اطلاعات مسلح مي شوند (مگر شخصي مشکل خاصي داشته باشد) .
5. افراد وابسته به سپاه :
افراد وابسته به سپاه پاسداران که در دولت و دستگاههاي اجرايي بعنوان مدير کل ، مسئول و پرسنل عالي رتبه (وابسته و نفوذي سپاه ) مشغول به کار هستند
لازم به ذکر است که از ديد اطلاعات سپاه و مسئولين مربوطه اگر فردي يا افرادي که در پستهاي کليدي ادارات قرار دارند و براي اجراي اين طرح به درد مي خورند شکار مي شوند و از هر طريق ممکن آنها را جذب مي کنند و با دادن وعده و تطميع مالي و غير مالي آنها را وادار مي کنند که براي سپاه کار کنند و بعد از اعلام رضايت اين افراد آنها را بعنوان بسيجي ثبت مي کنند و آموزش ضابط قضايي و سپس مسلح کردن آنها آغاز مي شود و در زمان و مکاني که نياز به حضور انها هست از آنها استفاده مي شود .
طيف پستهاي فوق الذکر در کليه سطوح کشور ( استان ، شهرستان ، بخشها و هر نقطه اي که طبق چارت تشکيلات اطلاعات سپاه نيرو دارد ) مي باشد .
از اقدامات ديگر طرح نهضت مقاومت ملي به نکات زير نيز مي توان اشاره کرد :
1. ايجاد هسته هاي ويژ? نهضت مقاومت ملي که اين هسته ها همان پرسنل هسته هاي ويژ? اطلاعات سپاه هستند
2. ايجاد خانه هاي تيمي ومکانهاي امن خارج از پايگاههاي مقاومت و مساجد و تجهيز آنها جهت نگهداري سلاح ، مهمات ، پول نقد و مواد غذايي که محل مکانها جزء اطلاعات طبقه بندي شده مي باشد و هيچ کسي به جز افراد خاص از اين مکانها خبر ندارد.
3. آموزش ترور بصورت عملي و تئوري جهت :
1. ترور عوامل بيگانه که کشور توسط انها فتح شده است .
2. نحو? عمليات خرابکاريها و اختلال در کليه سيستمهاي شهري و کشوري
3. ترور ارذل و اوباش ، ليدر احزاب سياسي مخالف ، بزرگان قبايل، اصناف و هر شخص تأثير گذار که براي اهداف مخالفان مفيد باشد .
لازم به ذکر است که کليه اراذل و اوباشي که ممکن است دشمنان از آنها استفاده کنند ، مراجع تقليد ، اساتيد دانشگاهها و دانشجوياني که دگر انديش باشند ، ليدرها و سران تشکلهلي سياسي اجتماعي ، بزرگان و رهبران قبايل و هيأتهاي مذهبي ، مسئولين اصناف و کليه افراد ذي نفوذي که احتمال آن مي رود رهبري گروهي را بدست گيرند و از قدرت خود در جهت کمک به دشمن استفاده کنند توسط اطلاعات سپاه شناسايي شده و براي تک تک آنها پرونده اي مجزا تشکيل داده اند و بصورت دائمي آنها را رصد مي کنند و مرتب از آنها گزارش مي گيرند و تخليه اطلاعاتي مي شوند و به شدت بر آنها کنترل دارند و در صورت تغييرات قدرت در کشور آنها را ترور و يا هر برخوردي که لازم باشد با آنها مي کنند
4. شناسايي مکانهاي استراتژيک و بلند مرتبه که در زمان درگيري اغتشاشات و جنگ شهري ازآنها استفاده شود . درزمان اغتشاشات داخلي براي فيلمبرداري و شناسايي معترضين و ترور احتمالي ليدرها و در زمان جنگ شهري جهت درگيريهاي نظامي استفاده مي شوند .
5. برنامه ريزي براي اعتصابات احتمالي اصناف کشور : بسيجيان را در شغلهاي مختلف آموزش حرفه اي مي دهند و به آنها مأموريت داده مي شود که در زمان اعتصاب آن صنف به سپاه مراجعه کند و از امکانات سپاه در جهت راه اندازي آن صنف استفاده کنند مثلاً در اعتصاب شرکت واحد بسيجيان راننده از اتوبوسهاي سپاه و حتي امکانات آن صنف جهت جابجايي مردم استفاده کنند و به همين شکل ساير مشاغل حساس که براي زندگي روزمره مردم نياز است عمل مي شود و مانع از فلج شدن سيستمهاي کشور مي گردند .
6. شناسايي انبارهاي مواد غذايي مغازه داران و تجار : پيش بيني شده است که اگر جنگي يا شورشي در کشور اتفاق افتد و احتمال کمبود مواد غذايي و نيازهاي اوليه معيشت مردم برود نيروهاي بسيج اين انبارها را تخليه و به مکانها و منازل امن انتقال دهند و از طرفي هزاران تن گوشت ، برنج ، حبوبات و مواد غذايي خشک ، کنسرو و کمپوت در پادگانها و يخچالهاي بزرگ و سرد خانه ها نگهداري مي شود که اين مقدار مواد غذايي براي رزمندگان بمدت دو سال کاملاً کافي مي باشد و طبق آخرين تغيير دستورالعمل آن اين مدت از 2 سال به 4 سال تغيير يافته است . پس از اتمام اين زمان اگر نيازي به مصرف آن نشد مواد غذايي از انبارها خارج و به مصرف روزانه سربازان مي رسد و مواد غذايي تازه جايگزين مي شود .
7. برنامه عملياتي طوري تعريف شده است که در زمان بحران هر نيرو بصورت مستقل شروه به کار نمايد ، يعني نيروي هوايي ، دريايي ، زميني ، بسيج ، اطلاعات ، هسته هاي ويژه و... کليه واحدها بعد از قطع ارتباط هر کدام به شکل اتوماتيک عمليات خود را ادامه مي دهند و فقط در صورت امکان فرماندهان هسته ها با يکديگر تماس دارند و به اين شکل پيش بيني مقاومت در مقابل اشغال گران شده است و طبق روايات سيد خراساني قدرت مي گيرد و عراق را فتح مي کند و سردار ديگري که از فلسطين برخاسته است به او مي پيوندد و لشکر شيعيان از عراق ، فلسطين ، افغانستان ، پاکستان ، آفريقاو ... ساير کشورهايي پيش بيني شده بعد از طي مراحلي به يکديگر مي پيوندند و تمام حاکمان کفر کشته و کشورهايشان به تصرف شيعيان در مي آيد . اين بدان معني است که اگر نشانه ها اتفاق بيفتد جنگ جهاني براه مي افتد و دولت ولايت فقيه که در حال نابود شدن است تمام اتفاقات خاور ميانه و جهان را به نوعي براي پيروان متعصب خود و مردم جهان توجيح مي کند که اين اتفاقات همان نشانه هاي ظهور است و اگر نياز باشد روايتي نيز جعل مي کنند و از طريق حوزه علميه يا مراجع تقليد در بين مردم رواج مي دهند تا کاملاً موضوع پيش امده با نشانه هاي بيان شده در خصوص ظهور منطبق باشد و هيچ شکي براي پيروانشان وجود نداشته باشد ، بعنوان مثال گروه تبليغات دولت ولايت فقيه براي رفع شبهات در خصوص سيد خراساني بودن خامنه اي و شعيب ابن صالح بودن احمدي نژاد که سردار سيد خراساني است بصورت بسيار فعال در طول دوره رهبري خامنه اي و رياست جمهوري احمدي نژاد شروع کرده اند و دستگاههاي تبليغاتي انها مأموريت دارند قبل از آنکه دير شود همه را به اين باور برسانند که اينان همان يرداران و پيش قراولان ظهور امام زمان هستند تا همه به حمايت از آنها برخيزند و در ساير نقاط جهان نيز چنين شود ، منظور از ساير نقاط جهان همان کشورهايي است که دولت ولي فقيه با پول ملت ايران آنها را تطميع و تجهيز کرده است و بعنوان سربازان امام زمان آماده خدمت هستند ، مي باشد .اين لشکريان طبق نقشه جنگي که هم اکنون نيز آنرا طراحي و انتشار داده اند کل کشورهاي منطقه به تصرف شيعيان در مي آيد و از آسيا به سمت اروپا حرکت مي کنند و اروپا نيز شکست خورده و شيعيان بر جهان مستولي مي شوند و حکومت عدل الهي امام زمان برقرار مي گردد .
وقايع بعد از انتخابات سال88 ايران (فتنه گران ) ، جنگ افغانستان ، جنگ عراق ، و تصرف آن توسط آمريکا ، انقلاب تونس ، انقلاب مصر ، جنگ لبنان و اسرائيل ، تحولات داخلي لبنان ، تحولات فلسطين ، درگيريهاي يمن ، در گيريهاي سودان ، در گيريهاي داخلي کشورهاي آفريقايي ، از هم پاشيدن اتحاد جماهير شوروي و... کايه مسايل سياسي و اجتماعي که در سالهاي اخير اتفاق افتاده از ديد شيعيان پيرو ولايت فقيه نشانه هاي ظهور است و حکومت اسلامي به هر شکلي بايد اين اتفاقات را با روايات منطق کند و اين عمل بايد با سرعت هرچه بيشتر انجام شود زيرا احتمال اينکه نظام ولايت فقيه سقوط کند با گذشت زمان بيشتر و بيشتر مي شود و هم اکنون حکومت با تمام قدرت و با استفاده از کليه امکانات رسانه اي و ارتباطي شايعه نزديکتر شدن زمان ظهور را پخش مي کند و براي حفظ بقاي خود هر روز بر اين شايعه پافشاري بيشتري مي کند و ذهنها را براي ظهور آماده مي کند که اگر يک روز يک نفر اعلام کند که من مهدي هستم همه زمينه هاي لازم را جهت قبول اين خبر داشته باشند . زيرا اين حکومت فقط با جنگ ، مظلوم نمايي و تقدس گرايي و مقدس جلوه دادن اماکن و شخص يا اشخاص و منتصب کردن آنها به ائمه اطهار و تحريک حس مذهبي مسلمانان و شيعيان از آنها بتوانند براي ادامه بقاء خود استفاده کنندبه همين دليل احتمال شروع جنگ از سمت حکومت ولايت فقيه بسيار بالاست و برنامه هاي نظام نيز مشخصاً به اين سمت و سو است و درآخرين لحظه سقوط که راهي براي بقاء حکومتشان نداشته باشند قيام سيد خراساني و بحث ظهور امام زمان مطرح مي شود و جنگ وسيعي در منطقه صورت مي گيرد و اميد دارند که به اين وسيله حکومتشان ادامه يابد .
به نظر مي رسد براي تأکيد بيشتر بايد توضيحات مختصري اضافه کنيم . لذا توجه شما را به موارد زير جلب مي نماييم و بصورت بسيار مختصر مطالب زير را بيان مي کنيم :
بعد از درگيريهاي خرداد 88 بعد از انتخابات قداست رهبري شکسته شده است و اين يکي از بزرگترين معضلات حکومت است که حتي به نيروهاي خودي داخل نظام و سپاه نيز کشيده شده است و نظام ريزش بسيار زيادي يز نيروهاي فدايي خود داشته است و از طرفي اصولگرايان بطور قطع در دور بعدي رأي نخواهد آورد زيرا مردم احتمال اينکه اصلاً به پاي صندوقهاي رأي نروند به حدي بالاست که مي توان گفت که نظام يقين دارد و توان نيروهاي سرکوب مردم نيز تحليل رفته است و کسانيکه در درگيريها مردم را سرکوب کرده اند توسط بستگان ، دوستان و يا وجدان خود مرتب تحقير مي شوند و روز به روز بر افرادي که از اين حرکت پشيمان شده اند افزوده مي شود و بطور قطع اگر سرکوب ديگري وجود داشته باشد خيلي از اين نيروها ديگر در ان شرکت نخواهند کرد و احزاب فعال کشور در حال نابودي هستند و اصولگرايان به تنهايي در انتخاباتهاي پيش رو شرکت خواهند کرد و همانطور که گفته شد کسي به پاي صندوقها نخواهد رفت ، پس براي جبران خسارات وارده به نظام و ترميم شکسته شدن وجهه نظام بايد چيزي را جايگزين اين اشکالات و کمبودهاي محبوبيت نمود و خامنه اي ، احمدي نژاد و دولت ولايت فقيه را رنگ تقدس زد که مردم از ترس باورهاي مذهبي دوباره به او روي کنند به همين دليل بر شدت تبليغات قيام سيد حسني يا همان سيد خراساني و سردار او شعيب بن صالح افزوده اند ، در بولتنهاي خبري داخلي سپاه و کلاسهاي بسيج و مساجد و سخنراني هاي مذهبي و... همه مرتب تذکر داده مي شود که اتفاقات اخير همه نشانه از ظهور حضرت مهدي است و حضرت مهدي در لبنان ديده شده است و در جنگ لبنان با اسرائيل نيز رهبري گروه حزب الله را بر عهده داشته است و به جواناني که طي سي سال گذشته در هيأت هاي مذهبي ، دعاهاي ندبه و زيارت عاشورا و ساير دعاها مرتب فرهنگ انتظار را ياد داده اند و هر پنجشنبه شبها يک SMS براي آنها فرستاده مي شود که شايد اين جمعه بيايد ، جوانان را آماده باش نگه داشته اند و با توجه به مطالب فوق الذکر براي دولت ولايت فقيه هيچ راهي غير از جنگ . آشوب در منطقه جهت سرگرم کردن افکار مردم و زنده کردن تقدس و وجهه دولت بايد رنک و بوي مذهبي و احساسي به ان داد و هيچ چيز بهتر از آشفتگي نيست زيرا دراين حالت مردم دوباره دور هم جمع مي شوند يکي براي وطن ، يکي بر دين و ديگر براي ناموس و راندن بيگانگان از کشور وارد اين بازي زشت مي شوند و نظام خون از دست رفته اش دوباره به رگهايش باز مي گردد و چندين سال ديگر بر روي خون مردم ايران و منطقه خيمه مي زند . پس بايد هوشيار باشيم قبل از اينکه نداي ظهور امام زمان و قيام سيد خراساني و سردارش به گوش مردم برسد . جمعي گول آنرا بخورند و وارد جنگ شوند . به بقاء اين رژيم کمک کنند آنها را آگاه سازيم زيرا به نظر مي رسد که با اين زمان فاضله کمي داريم و هرچه وضعيت نظام بدتر مي شود اين زمان نزديکتر مي شود و سپاه پاسداران نيز در اين بين وقت مي خرد که به تجهيزات اتمي و بمب اتمي دست يابد که در اين حالت ، وامصيبتا به حال دنيا و مردم بي گناه که بايد يا تن به جنگ سختي داد و يا تن به خواسته هاي ناحق و مستبدانه حکومت . پس بايد راهي براي جلوگيري از اين جنگ جهاني بيابيم و قبا از آنکه اين فرصت را پيدا کنند ضربه اي مهلک بر آنها وارد کنيم و اينکار از دست ملت ايران در داخل کشور زندگي مي کنند به تنهايي برنمي آيد و عزم جامعه بين المللي را مي خواهد پس بيايد گامي در اين راستا با وحدت همگاني از کشورهاي دنيا ، حافظان حقوق بشر و تمام اپوزسيونهاي داخل و خارج کشور همه با هم و بدون اتلاف وقت ضربه اي مهلک بر پيکر بي جان اين نظام استبدادي بزنيم و جهان را از مصيبتي که در انتظارش است نجات دهيم اين يک هشدار جدي است براي جهان که افت اين حکومت دامنگير جهان خواهد شد و به داخل ايران بسنده نمي کند و اين در برنامه ها ي نظام مکتوب است و طبق برنامه پيش مي رود و اين در حد يک روايت و نوشته نيست پس همه با هم براي نجات بشريت از اين فاجعه جبران ناپذير متحد شويم و اقدام کنيم .

صفحه ي نخست | سياسي | مقالات | مصاحبه با روزنامه ها | ويديو | درباره ما | تونل | -???-

جستجو

-???- | -???-